Husordensreglement

HUSORDENSREGLEMENT

Affald: 

Foreningen lægger stor vægt på affaldssortering, og bestyrelsen gør opmærksom på, at fejlsortering kan udløse bøder fra kommunen. Affald må hensættes på de af foreningen anviste steder. Genbrugscontainere er ved nr. 2 og nr. 28 på både Stradellasvej og Tartinisvej.  Er du i tvivl, så spørg foreningens ansatte i deres  arbejdstid.

Skakter i opgangene må KUN benyttes til dagrenovation i lukkede poser (slå knude på). Det er FORBUDT at kaste glas, flasker, pizzabakker, urtepotter, kasseret altankassejord, kattegrus og  lignende affald i skakterne.

STORSKRALD: Møbler og andet stort affald må KUN hensættes i det nybyggede skraldeskur placeret ud mod Verdisvej, mellem Stradellasvej og Rossinisvej. Vær opmærksom på at storskrald afhentes hver anden uge – hvis du har store eller tunge ting, så tal gerne med de ansatte, så udsætningen af dit storskrald kan ske i forbindelse med en afhentningsdato.

FARLIGT AFFALD: Nogle typer farligt affald er så skadeligt for miljø og mennesker, at beholderen skal afleveres som farligt affald. Tjek den udleverede liste over farligt affald eller se den på www.abkv.dk.  Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler afleveres på apoteket. Aflevér  ALTID beholdere med et dødningehoved på etiketten. Farligt affald  deponeres i kældrene ved kontoret eller Tartinisvej 20.

BATTERIER: Alle batterier skal afleveres til genbrug. Mindre batterier kan afleveres i de opstillede elcontainere. Bilbatterier skal afleveres på en genbrugsstation eller ved farligt affald.

ELSKROT: Alt mindre elskrot skal afleveres i genbrugscontainerne til ”Elektronik”. Stort elskrot kan henstilles samme steder som storskrald.

METAL: Alle former for småt metal - fx søm, gryder, pander, kapsler, dåser og andre emballager - skal afleveres i genbrugscontainerne til ”Metal”.

GLAS: Alle tomme glasflasker og husholdningsglas samt skår heraf skal afleveres i glascontainere.

PAPIR: Aviser, tidsskrifter, ugeblade, tryksager, kuverter, skrivepapir,  telefonbøger, bøger og indpakningspapir afleveres i papircontainerne.

HÅRD PLAST: Alle former for plastik, som du ikke kan slå knude på, skal afleveres i  genbrugscontainerne til ”Hård plast”. Det gælder f.eks. alle former for rene beholdere, dunke og flasker af hård plast fra fx rengørings-  og vaskemidler, bakker fra frugt og grønt, tomme cd-hylstre, opvaskebaljer og legetøj af plast.  Men det gælder KUN RENT PLAST og IKKE plast med rester af maling, mad osv., da hård plast med fx madrester ikke kan afsættes til genanvendelse og derfor bliver kasseret og sendt til forbrænding i stedet for. Heller ikke plast, der har indeholdt gift, ætsende væsker og andre kemikalier, må afleveres i denne container.

PAP: Alle former for RENT og TØRT pap skal afleveres i papcontainerne. Det gælder fx bølgepap, papæsker og papkasser. PAPPET SKAL SLÅS SAMMEN, inden det anbringes i beholderen, så et fylder mindst muligt. Snavset pap giver problemer med bl.a. rotter på modtageanlæggene og bliver derfor kasseret og sendt til forbrænding i stedet for. Så KUN rent og tørt pap i papcontainerne.  Der må IKKE lægges papir i papbeholderne. Der må IKKE LÆGGES PIZZABAKKER i papbeholderne – de skal i stedet i dagrenovationen.

Altaner: 

Det er beboerens pligt at renholde altanerne. For at forhindre dueplage skal altanerne renholdes, og opmagasinering o. lign. må ikke finde sted. Udover opsætning af vindskærme i aluminium med klart matteret glas samt altankassebeslag i aluminium er ingen anden opsætning tilladt på altanrækværket.

Altanrækværk og altanbund renholdes med vand og sæbe. Der må ikke males eller lignende på overfladerne.

Altankasser: Standardaltankasser kan benyttes, men der skal benyttes specielle altan-kassebeslag i aluminium, da f.eks. jernbeslag vil ødelægge altanens rækværker.

Ved altanrenoveringens afslutning i 1993 modtog alle lejligheder ét sæt altankassebeslag. Yderligere altankassebeslag kan købes på varmemesterkontoret for 75 kr. pr. sæt.

 Antenner:

Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabol, må ikke opsættes på ejendommen.

 Badeværelse:

Såfremt der er badekar, må det kun benyttes til badning. Af hensyn til natteroen i ejendommen opfordres alle til hensynsfuld benyttelse af badeværelser, herunder bad, i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 6.00. Vandspild skal undgås.

Bankning:

Møbel- og tæppebankning samt luftning af sengetøj o. lign. må ikke finde sted fra altanerne.

 Brandbare væsker:    

Brandbare væsker må ifølge gældende lov ikke opbevares i kælderrum.

 Cykler og barnevogne:

Cykler, cykelanhængere, barne- og legevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, men henvises til ejendommens cykelkælder og opsatte cykelstativer.

Døre:                                   

Opgangsdøre og kælderdøre holdes lukkede.

 Fejl og mangler:

Beboeren skal straks foretage anmeldelse til foreningens ansatte, hvis der sker skader på installationer, ledninger og lignende, hvis udbedring er uopsættelig nødvendig. Hvis foreningens ansatte ikke træffes, rettes henvendelse til andelsboligforeningens bestyrelse.

Festlokalet:                         

Foreningen råder over et festlokale på Tartinisvej 6 kld. Lokalet kan lejes for et symbolsk beløb. Det kan bruges til alt fra møder til mindre fester. Der er plads til 30 personer, og der er alle nødvendige køkkenfaciliteter. Anmodning om leje sendes til festlokale@abkv.dk.

 Fodring:

På grund af risiko for rotter og mider er det forbudt at udlægge madrester, brød og lignende på ejendommens arealer.

Forurening:

Finder forurening eller beskadigelse sted af trapper, fællesarealer, gange, kældre, murværk og lignende – herunder også hidrørende fra børns leg – skal beboeren straks lade rengøring eller reparation foretage for egen regning.

Friareal:

A/B kongens Vænges friareal er PRIVAT, og personer der ikke bor eller er beskæftiget i A/B Kongens Vænge har ikke adgang til friarealet, medmindre det drejer sig om private gæster.

Legepladsen er for alle ejendommens børn og deres gæster, men den er fortrinsvis beregnet for børn op til 10 år. Større børn skal således tage hensyn til de mindre børn. Leg og boldspil på friarealet er tilladt, så længe det ikke er til gene for andre. Leg, ophold og støjende adfærd i kældre, renovationsrum samt storskraldsrum er ikke tilladt.

Benyttelse af musikanlæg i friarealet er ikke tilladt, da det er til gene for andre beboere.

Tørring af tøj kan ske fra de opstillede tørrestativer i friarealet. De benyttes også til udluftning af f.eks. dyner og tæpper. De opstillede udendørs borde og bænke må ikke fjernes eller flyttes rundt i arealet, men skal blive i det område, hvori de er opstillet.

Grill:

Det er forbudt at grille på altanerne. Der henvises til de ved opholdspergolaen ud for Stradellasvej 14 placerede grill. Der er en stengrill samt nogle mindre grill. De mindre grill er låst fast til overdækning. Hertil anvendes kældernøgle, så alle beboere har adgang til grill.

Engangsgrill må IKKE benyttes, da de ødelægger borde, fliser og græs.

Man skal selv sørge for grillkul, oprydning og rengøring af grill efter brug. Benyttede grill skal stilles tilbage efter endt brug og låses fast. Aske mv. anbringes i den opstillede zinkkrukke (ved siden af   skraldespand i pergola) af brandmæssige årsager.

 Husdyrhold:

Husdyrhold er tilladt efter særlige regler:

  1. Husdyr må holdes, så længe disse ikke er til gene for medbeboere.
  2. Hunde skal føres i snor på ejendommens grund.
  3. Hunde må ikke luftes på ejendommens arealer.
  4. Hundeejeren har pligt til uopholdeligt at fjerne efterladenskaber, der ved uheld er efterladt på ejendommens grund.
  5. Beboeren er erstatningspligtig overfor al skade, forvoldt på lejlighed og ejendom ved husdyrhold.

Hærværk:

Hærværk på de fælles ting – borde, bænke, planter, legeredskaber, bomme, affaldsspande, blomsterkummer – medfører erstatningspligt.

 Juletræer: 

Skal udkastes fra altanerne.

Musiceren:

Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted. Musiceren, musikafspilning og aflytning af fjernsyn og radio må ikke foretages for åbne vinduer eller på fællesarealer. Vis i øvrigt altid hensyn så medbeboerne ikke generes, ikke mindst i tidsrummet kl. 23.00 – kl. 6.00.

Ved musiceren i forbindelse med sammenkomster og fester bør de omkringboende adviseres i god tid forinden (en uge). Festdeltagerne skal dæmpe sig, hvis naboer klager over støjen efter kl. 24.00.

Parkering:

Motorkøretøjer skal henstilles iflg. gældende færdselslov.

Parkering af biler og motorcykler må kun ske i de afmærkede parkeringsfelter: Parkeringsplads på Stradellasvej samt parallelparkering på Tartinisvej. Ud over dette er der parkering på Wagnersvej.

Parkering af knallerter og scootere må kun ske i de indrettede pergolaer til cykelparkering.

Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte cykelstativer langs blokkene og i de dertil indrettede pergolaer med opsatte stativer.

Det er forbudt at benytte de indrettede parkeringspladser og det øvrige friareal til parkering af trailere, campingvogne, både eller andre større ting.

Skadedyr:

Observeres der skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker og mider) bedes dette anmeldt til foreningens ansatte.

 Støj:

Opvaskemaskiner, vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskine og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00.

Udvendig vedligehold:

Udvendig vedligeholdelse må IKKE udføres af andelshavere, jævnfør foreningens vedtægter § 10.

Vaskerum og tøjtørring:

Vaskerummet og tørrerummet skal efter endt afbenyttelse gøres ryddeligt og rent. Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum. Tørring af tøj må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller på altaner. I øvrigt henvises til vaskereglementet.

Vinduer:

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på trapper holdes lukkede. Åbner man et vindue på trappen, skal vinduet haspes, så det ikke hænger og slår.

WC-regler:

Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet, som kan tilstoppe afløbet, må kastes i WC-skålen. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til varmemesteren.

Husordensreglementet SKAL overholdes!